Warmtestrategie gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Verduurzaming van de warmtevraag is daarbij een belangrijk thema. Dit betekent dat in 2035 de gebouwde omgeving géén CO2 meer uitstoot. Ook niet in de toelevering van warmte of elektriciteit. In gebouwen in de gemeente Groningen worden dan geen fossiele brandstoffen meer verbrand en bronnen van externe (rest)warmte of elektriciteit die nodig zijn om in de warmtebehoefte te voorzien produceren ook geen CO2 meer. Dit vraagt om uitfasering van aardgas in onze warmtevoorziening in de komende 20 jaar. Om richting te geven aan de verduurzaming van de warmtevraag schreef proDO Consult een warmtestrategie. Er wordt ingezet op 3 speerpunten: bodemenergie: geothermie en slimme warmtenetten, hernieuwbare gassen en de uitfasering van CV ketels. Gekozen wordt voor een buurtgerichte aanpak waarbij samen met bewoners en bedrijven voor buurten uitvoerbare plannen met draagvlak worden ontwikkeld.