Hestia+

In opdracht van Inis Vitrin, The Club of Rome en Springtij Forum heeft ProDO Consult begin 2016 scenario vergelijkingen gemaakt voor CO2 reductie in de Nederlandse context. Het Parijse Klimaatakkoord (COP21), het vonnis in de Urgenda klimaatzaak en eerder vastgestelde Europese reductiedoelen zijn daarvoor vertaald naar beleidsmaatregelen die binnen het bereik van de Nederlandse rijksoverheid liggen. Hierbij speelt vooral ook het actuele vraagstuk of gekozen moet worden voor het sluiten van alle kolencentrales, dan wel voor het bijstoken van biomassa gecombineerd met CO2 afvang en –opslag, om reductiedoelen te halen. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan voor een afwegingskader waarop besluiten in het kader van klimaatbeleid kunnen worden gebaseerd en aanbevelingen voor effectieve regie op klimaatmaatregelen. De conclusies zijn weergegeven in het essay ‘’Kolen op de Molen van de Klimaatcarrousel”.