ProDO Consult

Onderzoek & advies voor duurzame ontwikkeling

Portfolio

Omgevingsanalyse Windpark Eemshaven-West

In opdracht van Nuon onderzoekt ProDO Consult hoe het beoogde Windpark Eemshaven-West van circa 130 MW het beste vorm gegeven kan worden. Het gaat er om de wensen en eisen vanuit de omgeving, vanuit overheden en vanuit natuur- en landschapsorganisatie…..

Actualisatie Duurzaamheidsnota Gemeente Aa en Hunze

In opdracht van de gemeente Aa en Hunze werkt proDO Consult aan de actualisatie van de, eveneens door proDO Consult geschreven, Duurzaamheidsvisie uit 2011. De gemeente Aa en Hunze wil blijven inspelen op relevante ontwikkelingen bij het opstellen van een…..

Gebiedstafel gemeente Haren

In opdracht van de vereniging Noorden Duurzaam levert proDO Consult de kwartiermaker van de ‘Gebiedstafel Haren’. Noorden Duurzaam is een regio brede vereniging voor duurzame ontwikkeling en werkt aan de ontwikkeling van een netwerk van ‘transitie tafels’. De tafels richten…..

Beleidsverkenning Waddengebied

Begin 2016 heeft een combinatie van de bureaus P2, Rho en ProDO Consult de aanbesteding gewonnen voor een Beleidsverkenning Waddengebied, waarvoor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opdrachtgever is. Het gaat er in de Beleidsverkenning Waddengebied om tot een opvolger…..

Doorontwikkeling Duurzaam Ameland

Ameland wil versneld de transitie naar een duurzame energievoorziening realiseren. De ambitie is om in de energietransitie 15-20 jaar voorop te lopen en koploper te blijven. Deze ambitie vraagt om grote inspanningen van veel partijen. De afgelopen jaren zijn succesvol…..

Hestia+

In opdracht van Inis Vitrin, The Club of Rome en Springtij Forum heeft ProDO Consult begin 2016 scenario vergelijkingen gemaakt voor CO2 reductie in de Nederlandse context. Het Parijse Klimaatakkoord (COP21), het vonnis in de Urgenda klimaatzaak en eerder vastgestelde…..

Smart Energy gemeente Groningen

De ambities van de gemeente Groningen vragen om versnelling van de energietransitie. Gas, warmte en elektriciteit zullen steeds vaker worden uitgewisseld in de energievoorziening van huishoudens en bedrijven. Wat gaat dat betekenen voor de energie-infrastructuur? Hoe zorgen we dat een…..

Warmtestrategie gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Verduurzaming van de warmtevraag is daarbij een belangrijk thema. Dit betekent dat in 2035 de gebouwde omgeving géén CO2 meer uitstoot. Ook niet in de toelevering van warmte of elektriciteit. In gebouwen…..

Actieplan Energiebesparing Bedrijven en Instellingen gemeente Groningen

In opdracht van de gemeente Groningen stelt ProDO Consult een actieplan op voor energiebesparing bij bedrijven en instellingen binnen de gemeentegrenzen. De gemeente Groningen wil ik 2035 CO2 neutraal zijn en een ambitieuze doelstelling voor energiebesparing bij bedrijven is daarin…..

Advisering COBEN

COBEN is een project dat subsidie toegekend heeft gekregen in het kader van het Europese Interreg North Sea Region Programma en gaat over het optimaliseren van de opbrengsten van lokaal geproduceerde energie. ProDO Consult is betrokken geweest bij het formuleren…..