ProDO Consult

Onderzoek & advies voor duurzame ontwikkeling

Posts by ProDO

Omgevingsanalyse Windpark Eemshaven-West

In opdracht van Nuon onderzoekt ProDO Consult hoe het beoogde Windpark Eemshaven-West van circa 130 MW het beste vorm gegeven kan worden. Het gaat er om de wensen en eisen vanuit de omgeving, vanuit overheden en vanuit natuur- en landschapsorganisatie te inventariseren en om voorstellen te doen voor de ontwikkeling van het windpark die maximaal bijdragen aan draagvlak bij de belanghebbenden.

Actualisatie Duurzaamheidsnota Gemeente Aa en Hunze

In opdracht van de gemeente Aa en Hunze werkt proDO Consult aan de actualisatie van de, eveneens door proDO Consult geschreven, Duurzaamheidsvisie uit 2011. De gemeente Aa en Hunze wil blijven inspelen op relevante ontwikkelingen bij het opstellen van een nieuw uitvoeringsplan. Die ontwikkelingen zijn met name van invloed op het energiebeleid en de gebouwde omgeving.

Gebiedstafel gemeente Haren

In opdracht van de vereniging Noorden Duurzaam levert proDO Consult de kwartiermaker van de ‘Gebiedstafel Haren’. Noorden Duurzaam is een regio brede vereniging voor duurzame ontwikkeling en werkt aan de ontwikkeling van een netwerk van ‘transitie tafels’. De tafels richten zich op uiteenlopende onderwerpen waar de leden zich bij kunnen aansluiten. Er zijn 4 soorten tafels: Thematafels zijn voor duurzaamheidsspecialisten. Sectortafels zijn voor bedrijven, organisaties en consumenten. Ze zijn gericht op het verduurzamen van de eigen sector in zoveel mogelijk thema’s. Ketentafels zijn voor samenwerking tussen sectortafels, thematafels en overheden. Ze zijn gericht op ketenverduurzaming. Gebiedstafels zijn voor samenwerking tussen thematafels, sectortafels, ketentafels, overheden en gebiedsgerichte organisaties. Ze zijn gericht op integrale gebiedsverduurzaming. In opdracht van de gemeente Haren wordt voor Haren de eerste gebiedstafel opgericht.

Beleidsverkenning Waddengebied

Begin 2016 heeft een combinatie van de bureaus P2, Rho en ProDO Consult de aanbesteding gewonnen voor een Beleidsverkenning Waddengebied, waarvoor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opdrachtgever is. Het gaat er in de Beleidsverkenning Waddengebied om tot een opvolger te komen voor de huidige Structuurvisie (PKB) Waddenzee en tot een goede omzetting van de primaire doelstellingen van het Waddengebied in de nieuwe Omgevingswet. Hierbij wordt de evaluatie van de huidige Structuurvisie uiteraard meegenomen, de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer, maar ook nieuwe ontwikkelingen die de waddengemeenschap als kans of bedreiging voor het gebied ziet. De beleidsverkenning zal daarnaast aanbevelingen bevatten voor doelmatig beheer van het waddengebied.

Doorontwikkeling Duurzaam Ameland

Ameland wil versneld de transitie naar een duurzame energievoorziening realiseren. De ambitie is om in de energietransitie 15-20 jaar voorop te lopen en koploper te blijven. Deze ambitie vraagt om grote inspanningen van veel partijen. De afgelopen jaren zijn succesvol spraakmakende projecten gerealiseerd door de gemeente en de convenantpartijen. Eind 2016 gaat een nieuwe convenantperiode in. De nieuwe ambitie vereist een aanpak die (ver) voorbij het realiseren van individuele projecten gaat. Het snel vergroten van het aandeel duurzame energie in de Amelandse energievoorziening, gelijktijdig met het reduceren van de energievraag vraagt om een integrale benadering waarin hernieuwbare energie zo optimaal mogelijk wordt ingepast in het bestaande energiesysteem. De transitie is ingrijpend en zal gaan tot achter de voordeur van de Amelanders. Actieve deelname van de Amelanders is daarom erg belangrijk bij het vervolg van Duurzaam Ameland. In opdracht van de gemeente Ameland en Gasterra begeleidt proDO Consult de ontwikkeling van het derde Convenant en het uitvoeringsplan voor de komende jaren.

Hestia+

In opdracht van Inis Vitrin, The Club of Rome en Springtij Forum heeft ProDO Consult begin 2016 scenario vergelijkingen gemaakt voor CO2 reductie in de Nederlandse context. Het Parijse Klimaatakkoord (COP21), het vonnis in de Urgenda klimaatzaak en eerder vastgestelde Europese reductiedoelen zijn daarvoor vertaald naar beleidsmaatregelen die binnen het bereik van de Nederlandse rijksoverheid liggen. Hierbij speelt vooral ook het actuele vraagstuk of gekozen moet worden voor het sluiten van alle kolencentrales, dan wel voor het bijstoken van biomassa gecombineerd met CO2 afvang en –opslag, om reductiedoelen te halen. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan voor een afwegingskader waarop besluiten in het kader van klimaatbeleid kunnen worden gebaseerd en aanbevelingen voor effectieve regie op klimaatmaatregelen. De conclusies zijn weergegeven in het essay ‘’Kolen op de Molen van de Klimaatcarrousel”.

Smart Energy gemeente Groningen

De ambities van de gemeente Groningen vragen om versnelling van de energietransitie. Gas, warmte en elektriciteit zullen steeds vaker worden uitgewisseld in de energievoorziening van huishoudens en bedrijven. Wat gaat dat betekenen voor de energie-infrastructuur? Hoe zorgen we dat een snel groeiend aandeel duurzame energie zo goed mogelijk tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten wordt ingepast in een betrouwbare, eerlijke, betaalbare en schone energievoorziening? Het balanceren van vraag en aanbod van verschillende vormen van energie wordt steeds belangrijker in de gemeente. Zowel op het ruimtelijk schaalniveau van de gehele gemeente Groningen als voor buurten en wijken is het slim ontwerpen van een ‘duurzaam stedelijk energie metabolisme’ van belang. ProDO Consult verkent met veel betrokken partijen ontwerpen voor een Smart Energy City Groningen. Daarbij spelen niet alleen de productie van hernieuwbare energie en slimme fysieke infrastructuur (inclusief buffering en opslag) een rol maar ook ICT, sensortechnologie, big data analyse en nieuwe handelssystemen waarbij bijvoorbeeld ‘prosumenten’ rechtstreeks aan elkaar kunnen leveren.

Warmtestrategie gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Verduurzaming van de warmtevraag is daarbij een belangrijk thema. Dit betekent dat in 2035 de gebouwde omgeving géén CO2 meer uitstoot. Ook niet in de toelevering van warmte of elektriciteit. In gebouwen in de gemeente Groningen worden dan geen fossiele brandstoffen meer verbrand en bronnen van externe (rest)warmte of elektriciteit die nodig zijn om in de warmtebehoefte te voorzien produceren ook geen CO2 meer. Dit vraagt om uitfasering van aardgas in onze warmtevoorziening in de komende 20 jaar. Om richting te geven aan de verduurzaming van de warmtevraag schreef proDO Consult een warmtestrategie. Er wordt ingezet op 3 speerpunten: bodemenergie: geothermie en slimme warmtenetten, hernieuwbare gassen en de uitfasering van CV ketels. Gekozen wordt voor een buurtgerichte aanpak waarbij samen met bewoners en bedrijven voor buurten uitvoerbare plannen met draagvlak worden ontwikkeld.

Actieplan Energiebesparing Bedrijven en Instellingen gemeente Groningen

In opdracht van de gemeente Groningen stelt ProDO Consult een actieplan op voor energiebesparing bij bedrijven en instellingen binnen de gemeentegrenzen. De gemeente Groningen wil ik 2035 CO2 neutraal zijn en een ambitieuze doelstelling voor energiebesparing bij bedrijven is daarin cruciaal omdat het zakelijk energiegebruik circa 50% van het totale energiegebruik omvat. Het gaat er om een praktisch werkbare aanpak te vinden voor versterking van toezicht en handhaving van de Wet Milieubeheer. En daarnaast om sleutels te vinden voor het succesvol stimuleren van bedrijven en instellingen om zelf actie te ondernemen. Het actieplan zal vanaf 2017 tot uitvoering komen.

Advisering COBEN

COBEN is een project dat subsidie toegekend heeft gekregen in het kader van het Europese Interreg North Sea Region Programma en gaat over het optimaliseren van de opbrengsten van lokaal geproduceerde energie. ProDO Consult is betrokken geweest bij het formuleren van de aanvraag voor het deelproject dat de gemeente Emmen binnen COBEN zal uitvoeren. De gemeente Emmen heeft een zevental werkpakketten geformuleerd die er toe moeten leiden dat de opbrengst en het rendement van lokale energiecoöperaties worden verbeterd. Het gaat er om goed draaiende lokale energiecoöperaties op te bouwen, deze te verbinden aan bestaande plannen voor duurzame energie en bij te dragen aan een zo gunstige mogelijk business model. ProDO Consult treedt op als adviseur voor uitvoering van deze werkpakketten.